2010, ഡിസംബർ 24, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ദുഃഖാചരണം.....!!

"ഇന്ന് ദുക്കാജരണാണ്​ന്ന്....! ഒരു മോണിങ്ഷോ, ഉച്ചക്ക് ദുക്കാജരണദിന പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചലച്ചിത്രം വല്ലോം ണ്ടെങ്കി അത്. പിന്നെ വൈകീട്ടത്തേക്ക് ലവന്‍മാര് സാധനം വാങ്ങീണ്ട്ന്നാ പറഞ്ഞത്. മൂന്നീസം അട്പ്പിച്ച് ഓഫീസവധ്യല്ലേ... ഹോ.. ഇന്ന് ഞാനൊരു കലക്കു കലക്കും."