2012, ജൂൺ 24, ഞായറാഴ്‌ച

പ്രണയം

എടാ പോടാ എന്നു പരസ്പരം വിളിച്ചിരുന്ന

ആത്മാര്‍ത്ഥ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഒരിക്കല്‍

അവരുടെ പ്രണയം തുറന്നു പറഞ്ഞു.

അടുത്ത ദിവസം മുതല്‍ അവള്‍ അവനെ ചേട്ടായെന്നു വിളിച്ചു.