2011, ജനുവരി 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ബസു

"അതെ, ശര്യാ.. ബസ്സു(വ)ങ്ങനെ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യാണ്ന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞ്ണ്ട്..  നമ്മളെ നേതാക്കമ്മാരങ്ങനെ ചെയ്യാത്തെയ്നെ കുറ്റോം പറഞ്ഞ്ണ്ട്. ന്നു വെച്ച്ട്ട്... അച്ഛന്‍ ബോധല്ലാതെ ഓരോന്നെഴുത്യെച്ചൂന്നെച്ച്ട്ട്... അതൊന്നും ശരിയാവൂല്ല. ഞങ്ങ്ക്കിതൊക്കെ ഓരോ ചടങ്ങായിട്ട് നടത്തണ്ടതാ.. നിങ്ങ്ക്കൊന്നും പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവുല്ല."